Thursday, July 10, 2014

Berapa lama tempoh Nabi SAW berada di dalam perut ibunya?

Soalan:

Berapa lama baginda Nabi SAW dikandung oleh ibunya? Apakah 4 tahun atau sama seperti orang biasa?

Jawapan:

Ahli sejarah dari kalangan ulama umat Islam telah menyebut berbagai pandangan tentang tempoh kehamilan baginda Nabi SAW oleh ibu baginda Aminah. Akan tetapi kesemua para ahli sejarah tidak mendatangkan sebarang bukti kukuh sebagai sandaran. Maka yang jelasnya kehamilan baginda sama sepertimana manusia lainnya. Baginda berada di dalam perut ibu baginda sama seperti tempoh manusia lainnya.

Abu al-Farj Ibn al-Jauzi berkata:

وذكرنا أن عبد المطلب تزوج هالة وزوج ابنه عبد الله بآمنة في مجلس واحد فولد حمزة وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب بلبن ابنها مسروح

Maksudnya: “Kami telah nyatakan bahawa ‘Abd al-Muttalib telah berkahwin dengan Halah. Dan beliau telah mengahwinkan anaknya Abdullah dengan Aminah dalam majlis yang sama. Lalu dilahirkan Hamzah (hasil hubungan ‘Abd al-Muttalib dan Halah) dan dilahirkan juga Rasulullah SAW (hasil perkahwinan ‘Abdullah dengan Aminah). Lalu mereka berdua (Hamzah dan Rasulullah SAW) disusukan oleh Thuwaibah bekas hamba Abu Lahb bersama dengan anak lelaki Thuwaibah Masruh.” (lihat al-Muntazim oleh Ibn al-Jauziy)

Apabila Baginda SAW dilahirkan sama dengan Hamzah, ini bermakna tempoh kehamilan baginda adalah sama dengan tempoh kehamilan Hamzah. Dinyatakan juga baginda Nabi SAW dilahirkan pada tahun gajah beberapa bulan selepas kematian bapa baginda ‘Abdullah berdasarkan pandangan yang sahih seperti yang disebut oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah di dalam kitabnya Zad al-Ma’ad. Ada juga yang berpandangan bapa baginda meninggal dunia setelah 7 bulan baginda dilahirkan.

Wallahu a’lam

Wednesday, July 9, 2014

Hukum Seorang Bapa Memeluk dan Mencium Anak Perempuannya Yang Sudah Baligh

Soalan:

Apakah hukum seorang bapa memeluk dan mencium anak perempuannya sendiri yang telah baligh dan dewasa?

Jawapan:

Seorang bapa memeluk dan mencium anak perempuannya di bahagian kepala, pipi atau antara kedua matanya dalam bentuk kasih sayang adalah harus, sekalipun anak perempuannya telah baligh, besar dan dewasa dengan syarat bebas dari fitnah atau bebas dari rangsangan syahwat.

Namun dilarang dari mencium mulut, kerana ciuman mulut hanya di antara suami dan isteri kerana kebiasaannya ia dapat merangsangkan syahwat. Pernah ditanya kepada al-Imam Ahmad: “Bolehkah seorang lelaki mencium wanita yang mahram dengannya?” Jawab Imam Ahmad:

Maksudnya:  “(Boleh) Jika dia (lelaki itu) baru pulang dari permusafiran, dan dia tidak bimbangkan dirinya (dari fitnah).”

Kata Ibn Muflih:

Maksudnya: “akan tetapi tidak boleh melakukan ciuman pada mulut sama sekali, (sebaliknya) pada dahi atau kepala.” (al-Adab al-Syar’iyyah 2/256)

Di dalam al-Iqna’ (3/156) dinyatakan pula:

Maksudnya:  “Dan tidak mengapa bagi yang baru pulang dari permusafiran mencium wanita-wanita mahram dengannya, jika dia tidak bimbangkan (fitnah) terhadap dirinya. Akan tetapi jangan melakukan ciuman pada mulut, sebaliknya pada dahi atau kepala.” 

Di dalam al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah 13/130 dinyatakan:

Maksudnya: “Tidak boleh bagi seseorang lelaki mencium mulut lelaki lain atau tangannya atau anggota lain, demikian juga tidak boleh seorang wanita mencium wanita lain, berpelukan dan bersentuhan badan dan seumpamanya. Semua itu (dilarang) jika dalam bentuk bersyahwat. Perkara ini tiada perbezaan di kalangan fuqaha’… adapun jika ciuman itu bukan pada mulut dan dalam bentuk kebaikan dan kemuliaan atau bertujuan kasih sayang ketika bertemu dan berpisah, maka tidak mengapa.”

Pernah ditanya kepada al-Syeikh Ibn Baz RH: “Apakah boleh seorang lelaki mencium anak perempuannya yang telah dewasa dan melepasi umur baligh, sama ada anak perempuan itu telah berkahwin atau belum, sama ada ciuman di tangan atau mulutnya dan seumpamanya. Jika anak perempuannya yang menciumnya di tempat-tempat itu apa pula hukumnya?”

Jawab beliau: “Tidak mengapa seorang lelaki mencium anak perempuannya yang telah dewasa mahupun yang kecil tanpa syahwat, dan dilakukan di pipi jika anak perempuan itu telah besar berdasarkan apa yang telah thabit daripada Abu Bakr al-Siddiq RA, yang pernah mencium anak perempuannya ‘Aisyah RA di bahagian pipi. (Namun) ciuman pada mulut kadang-kadang boleh menimbulkan syahwat, maka tidak melakukannya adalah lebih afdhal dan lebih berhati-hati. Demikian juga anak perempuan seseorang, boleh mencium bapanya di hidung atau kepada tanpa syahwat. Adapun jika beserta dengan syahwat, maka diharamkan semua perkara itu bagi mengelak fitnah dan menutup jalan kepada perkara yang keji.” (Fatawa Islamiyyah 3/78,79)

Wallahu a’lam.

Tuesday, July 8, 2014

Siapakah Orang Yang Dibunuh Oleh Nabi SAW?

Soalan:

Pernahkah Nabi SAW membunuh seseorang dari kalangan musuh baginda?

Jawapan:

Ya, baginda SAW telah membunuh seorang lelaki musyrik yang bernama Ubai bin Khalaf dalam peperangan Uhud setelah Ubai mencari-cari baginda untuk membunuh baginda, sambil dia berkata:  “Aku tidak akan terlepas bebas jika dia (Muhammad SAW) bebas.” 

Kata ‘Abd al-Razzaq di dalam Musannafnya: 

“Adapun Ubai bin Khalaf  katanya: “Demi Allah aku pasti akan membunuh Muhammad.” Perkataanya itu sampai ke pengetahuan Rasulullah SAW, baginda bersabda: “Bahkan aku yang akan membunuhnya, InsyaAllah.” Kata ‘Abd al-Razzaq: “Seorang lelaki yang mendengar perkataan Nabi SAW tersebut berlalu dan pergi menemui Ubai bin Khalaf dan dikatakan kepadanya: “Ketika dikhabarkan kepada Muhammad apa yang engkau (Ubai bin Khalaf) katakana, beliau (Muhammad SAW) berkata: “Bahkan aku yang akan membunuhnya, Insyaallah.”   Perkhabaran itu menyebabkan Ubai bin Khalaf ketakutan dan berkata: “Kamu bersumpah dengan Nama Allah yang kamu benar-benar mendengar dia berkata sedemikian?” lelaki itu menjawab: “Ya!” lalu berita itu memberi kesan kepada dirinya, kerana mereka semua (orang-orang Quraisy) tidak pernah mendengar Rasulullah SAW mengucapkan sesuatu melainkan perkara itu benar. Pada hari peperangan Uhud, Ubai bin Khalaf keluar ke medan perang bersama dengan orang-orang muysrikin lainnya. Ubai mencari-cari peluang baginda dalam keadaan lalai untuk bertindak ke atas baginda. Tiba-tiba seorang lelaki dari kalangan muslimin menghalang Ubai dengan Nabi SAW. Apabila Rasulullah melihat keadaan itu, baginda bersabda: “Biarkan dia.” Lalu baginda mengambil sebilah senjata dan menikamnya – ada juga yang berkata: baginda membalingnya dan tepat mengenai bahagian bawah lehernya, di bawah pelindung lehernya di bahagian atas baju besinya. Darah tidak banyak keluar dan kesemuanya terhimpun di bahagian lehernya, menjadikan dia berteriak seperti teriak seekor lembu. Kawan-kawannya datang dan memikulnya dalam keadaan dia berteriak . mereka berkata: “kenapa ini? Demi Allah tiada apa denganmu melainkan toresan.” Lalu Ubai bin Khalaf berkata: “Demi Allah, jika tidak kena kepadaku melainkan air liurnya, pasti sudah cukup untuk membunuhku. Bukankah dia (Muhammad SAW) telah berkata: “Aku akan membunuhnya (Ubai bin Khalaf), Insyaallah?” setelah berlalu sehari diapun mati dan termasuk dari kalangan ahli neraka.”

Syeikh al-Islam Ibn Taimiyyah berkata: “Nabi SAW adalah manusia yang paling sempurna dalam keberanian yang amat diperlukan bagi seseorang pemimpin perang. Baginda tidak pernah membunuh seorangpun dengan tangan baginda sendiri melainkan Ubai bin Khalaf, yang dibunuh baginda dalam peperangan Uhud yang baginda tidak pernah membunuh seorang lain sebelum atau selepasnya sama sekali.” (Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah)

Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnadnya daripada Ibn Mas’ud:


Maksudnya: “Sesungguhnya manusia yang paling dahsyad diazab pada hari kiamat ialah seorang lelaki yang dibunuh oleh Nabi atau membunuh seorang Nabi, pemimpin kesesatan dan pembuat berhala.” (HR Ahmad dan dinilai Hasan oleh al-Arnaut)

Wallahu a’lam. 

Bagaimana Hendak Mengeluarkan Zakat Dari Wang Simpanan?

Soalan

Saya memiliki sejumlah wang yang disimpan di Bank yang patuh Syariah. Soalan saya berapa banyakkah wang simpanan yang wajib dikeluarkan zakat dan bagaimana pula zakat hasil faedah yang saya terima. Terima kasih.

Jawapan:

Nasab wajib zakat bagi wang simpanan ialah apabila ia menyamai nilai 85g emas atau 599g Perak. Jika cukup nilai ini dan telah sempurna setahun qamariah (cukup Haul), maka wajib dikeluarkan zakat sebanyak 2.5%. Haul dikira bermula anda memiliki wang tersebut, bukan bermula anda memasukkannya ke bank.

Jika anda menerima keuntungan sepanjang simpanan anda tersebut, maka anda wajib membayar zakat ke atas wang pokok beserta dengan keuntungan yang diperolehi pada waktu anda mengeluarkan zakat wang pokok, sekalipun katakan sebahagian keuntungan yang anda perolehi itu belum cukup satu tahun qamariah. Namun wang pokok telah sampai haulnya, maka wajib anda mengeluarkan zakat ke atas semua jumlah wang yang anda miliki. Hal ini kerana wang hasil keuntungan mengikut haul wang pokok.

Wallahu a’lam.

Apakah Wajib Zakat Bagi Yang Berhutang?

Soalan:

Saya ada wang simpanan, saya juga ada hutang. Apakah wajib zakat ke atas saya?

Jawapan:

Siapa yang memiliki harta maka wajib dia mengeluarkan zakat sekalipun dia ada berhutang. Hutang tersebut tidak menggugurkan anda dari mengeluarkan zakat. Inilah Mazhab al-Syafie RH berdasarkan keumuman dalil yang menunjukkan wajib zakat bagi orang yang telah memiliki nisab. Nabi SAW telah menghantar para petugas untuk mengutip zakat di zaman baginda, namun baginda tidak arahkan mereka memeriksa terlebih dahulu apakah orang yang memiliki harta itu menanggung hutang ataupun tidak?

Al-Syeikh ‘Abdul ‘Aziz ‘Abdullah bin Baz RH berkata:


Maksudnya: “Adapun hutang yang ditanggung seseorang, ia tidak menghalang kewajipan zakat berdasarkan pandangan yang lebih sahih dari pandangan-pandangan ulama.” (Majmu’ al-Fatawa Ibn Baz 14/189)

Al-Syeikh Muhammad bin Soleh al-‘Uthaimin pula berkata:


Maksudnya: “Dan yang lebih Rajih, bahawa zakat adalah wajib secara mutlak. Sekalipun seseorang itu menanggung hutang yang akan mengurangkan nisab, melainkan hutang yang wajib dilangsaikan sebelum tempoh mengeluarkan zakat, maka ketika itu wajib menyelesaikan hutang kemudian mengeluarkan zakat berdasarkan baki yang tinggal.” (al-Syarh al-Mumti’ 6/39. Lihat juga al-Majmu’ 5/317. Nihayah al-Muhtaj 3/133. Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah 23/247)

Wallahu a’lam.

Monday, July 7, 2014

Apakah Pahala Dan Dosa Dilipat Gandakan Dalam Bulan Ramadhan?

Soalan:

Benarkah kejahatan yang dilakukan dalam bulan Ramadhan dilipan-gandakan dosanya sepertimana pahala dilipat gandakan ganjarannya?

Jawapan:

Sememangnya kebaikan dan kejahatan yang dilakukan pada masa dan tempat yang ada kelebihan akan dilipat-gandakan. Namun terdapat perbezaan yang mesti difahami diantara kebaikan yang digandakan dengan kejahatan yang digandakan.

Adapun kebaikan, gandaannya dalam bentuk bilangan dan pahalanya. Maka sesuatu kebaikan yang dilakukan akan dilipat-gandakan bilangannya sehingga menyamai 10 atau lebih banyak lagi. Dalam masa yang sama pahalanya juga dilipatganda dan dilebihkan.

Adapun kejahatan, gandaan hanya berlaku pada dosa sahaja iaitulah dosanya lebih besar dan balasan yang bakal dikenakan juga lebih bersangatan. Namun gandaan tidak berlaku pada bilangan dosa. Satu-satu dosa yang dilakukan tetap dikira sebagai satu dosa dan ia tidak mungkin akan dilipat gandakan bilangannya sepertimana amalan kebaikan.

Di dalam kitab Matolib Uli al-Nuha 2/385 dinyatakan:


Maksudnya: “Dilipat-gandakan kebaikan dan kejahatan yang dilakukan di tempat yang ada kelebihan seperi di Mekah, Madinah, Baitul Maqdis dan di dalam masjid-masjid. Demikian juga ketika masa yang ada kelebihan seperti hari Jumaat, dalam bulan-bulan yang dimuliakan dan dalam bulan Ramadhan. Adapun gandaan kebaikan, maka tidak akan perbezaan pendapat ulama tentangnya. Adapun tentang gandaan kejahatan ia dinyatakan oleh sekumpulan ulama kerana mengikuti pandangan Ibn ‘Abbas dan Ibn Mas’ud…kata sebahagian para peneliti (dari kalangan ulama): “Pandangan Ibn ‘Abbas tentang gandaan kejahatan, mereka memaksudkan kepada gandaan dosa tanda gandaan bilangan (kejahatan yang dilakukan).”

Al-Syeikh Muhammad bin Soleh al-‘Uthaimin RH berkata:

Maksudnya: “Gandaan kebaikan dan kejahatan pada tempat dan masa yang ada kelebihan. Maka satu kebaikan digandakan bilangan dan pahala. Adapun kejahatan gandaan pada dosa sahaja tidak pada bilangan. Hal ini kerana Allah Ta’ala berfirman di dalam surah al-An’am termasuk ayat Makkiyyah: (Maksudnya) “Sesiapa yang melakukan satu kebaikan, maka baginya 10 kebiakan yang seumpamanya, dan sesiapa yang melakukan kejahatan, maka dia tidak akan dibalas melainkan dengan balasan yang seumpamanya sahaja sedang mereka sama sekali tidak dizalimi.”  Surah al-An’am: 160. firmanNya lagi: “Dan sesiapa yang hendak melakukan perbuatan yang dilarang (di Mekah) dengan cara yang zalim, kami akan rasakannya azab yang pedih.” Al-Hajj: 25, Allah tidak menyatakan: dilipat-gandakan kesalahan tersebut, sebaliknya Allah hanya berfirman: “Kami akan rasakan kepadanya azab yang pedih.” Maka gandaan kejahatan yang dilakukan di Mekah dan Madinah adalah gandaan dosa iaitulah kesangatan dalam kesakitan dan penderitaan, berdasarkan firman Allah Ta’ala: “Dan sesiapa yang hendak melakukan perbuatan yang dilarang (di Mekah) dengan cara yang zalim, kami akan rasakannya azab yang pedih.”  (al-Syarh al-Mumti’ 7/262)

Wallahu a’lam. 

Friday, July 4, 2014

Benarkah Ada Larangan Memakan Ikan dan Susu Dalam Satu Menu?

Soalan:

Apakah terdapat hadis melarang kita mencampurkan makanan antara susu masam dan ikan?

Jawapan:

Wallahu a’lam. Setakat maklumat yang saya ketemui, tidak terdapat hadis yang melarang melakukan perkara tersebut. Cuma ia kebiasaannya terdapat ketika mempelajari I’raf dalam tatabahasa Nahu Arab, ketika membincangkan tentang baris akhir kalimah yang dapat memberi kesan kepada perubahan makna. Lalu antara contoh yang diberikan adalah seperti berikut:

لا تأكلِ السمك وتشربَ اللبن
لا تأكلِ السمك وتشربُ اللبن .
لا تأكلِ السمك وتشربِ اللبن .

Perbezaan baris pada kata kerja تشرب dalam 3 contoh di atas memberi kesan perubahan kepada makna. Perubahannya adalah seperti berikut:

Ayat pertama dengan kata kerja تشربَ, huruf ب dibaca dengan Fathah (dengan أن المضمرة) membawa maksud jangan makan ikan dan susu serentak.

Ayat kedua dengan kata kerja تشربُ, huruf ب dibaca dengan Dhommah atau Baris Hadapan (kerana al-Isti’naf) membawa maksud jangan makan ikan dan boleh makan susu.

Ayat ketiga dengan kata kerja تشربِ, huruf ب dibaca dengan Kasrah atau Baris Bawah  (kerana ‘Atof) membawa maksud jangan makan ikan, dan jangan minum susu.[1]

Wallahu a’lam. Besar kemungkinan sebahagian orang yang mempelajari Nahu Arab tersalah anggap sehingga mereka menyangkakan contoh-contoh dalam mempelajari bahasa ini sebagai ajaran agama. Namun sebenarnya contoh-contoh ini bukan memaksudkan sedemikian.

Wallahu a’lam.[1] Lihat Syarh Qathr al-Nada ma’a Hasyiah al-Suja’ie